قمه کشی در تمرین امروز صبای قم توسط چند بازیکن!

قمه کشی در تمرین امروز صبای قم توسط چند بازیکن!
رئیس هیئت فوتبال استان قم به درگیری در تمرین تیم صبای قم واکنش نشان داد.

قمه کشی در تمرین امروز صبای قم توسط چند بازیکن!