قلم دوربین/ از جوانان در اعتکاف تا روز سوم ثبت نام در ستاد انتخابات

قلم دوربین/ از جوانان در اعتکاف تا روز سوم ثبت نام در ستاد انتخابات
قلم دوربین کاری از شبکه خبر است که مهمترین رویدادهای خبری را در قاب تصویر روایت می کند.

قلم دوربین/ از جوانان در اعتکاف تا روز سوم ثبت نام در ستاد انتخابات