قرعه‌کشی وام بازنشستگی کشوری

قرعه‌کشی وام بازنشستگی کشوری
مراسم قرعه‌کشی پرداخت « وام ضروری » بازنشستگان کشوری برگزار شد.

قرعه‌کشی وام بازنشستگی کشوری