فوران آتشفشان کولیما در مکزیک

فوران آتشفشان کولیما در مکزیک
آتشفشان«کولیما» پس از فعال شدن و خروج بخار از دهانه آن دوبار فوران کرد.
۲۱:۲۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ بهمن


فوران آتشفشان کولیما در مکزیک