فهرستی بالای 10 نفر ازدوتابعیتی ها را به وزارت اطلاعات دادم

فهرستی بالای 10 نفر ازدوتابعیتی ها را به وزارت اطلاعات دادم
دادستان کل کشور از ارسال فهرستی بالای 10 نفر از دو تابعیتی هایی که در مناصب دولتی اشتغال دارند به وزارت اطلاعات خبر داد.

فهرستی بالای 10 نفر ازدوتابعیتی ها را به وزارت اطلاعات دادم