فروش 1080 سکه تمام و 840 سکه نیم بهار در نخستین روز حراج

فروش 1080 سکه تمام و 840 سکه نیم بهار در نخستین روز حراج
حراج سکه در بانک کارگشایی در نخستین روز با استقبال خوب مردم مواجه شد که درنهایت 1080 سکه تمام و 840 سکه نیم فروخته شد.

فروش 1080 سکه تمام و 840 سکه نیم بهار در نخستین روز حراج