فردوسی نام نوعی زنبق

فردوسی نام نوعی زنبق
اعضای هیئت علمی گروه گیاه شناسی دانشگاه فردوسی مشهدگونه جدیدی از گیاه زنبق را برای نخستین باردرجهان کشف کردند و نام آن را فردوسی گذاشتند.
۱۱:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ دی


فردوسی نام نوعی زنبق