فردا، سفر ظریف به ارمنستان

فردا، سفر ظریف به ارمنستان
وزیر امور خارجه در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی فردا به ارمنستان می رود.

فردا، سفر ظریف به ارمنستان