غفلت از خصومت‌ آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است

غفلت از خصومت‌ آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح شنبه 13 آبان با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

غفلت از خصومت‌ آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است