عکس / خوش و بش مدیران، مربیان و بازیکناناستقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی – یکشنبه 28 آبان 1396

عکس / خوش و بش مدیران، مربیان و بازیکناناستقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی – یکشنبه 28 آبان 1396

عکس / خوش و بش مدیران، مربیان و بازیکناناستقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی – یکشنبه 28 آبان 1396