عکس/ حرکتی ناپسند که طارمی دیشب انجام داد و از تلویزیون پخش نشد!

عکس/ حرکتی ناپسند که طارمی دیشب انجام داد و از تلویزیون پخش نشد!
مهدی طارمی ناکام بزرگ دیدار پرسپولیس الریان بود.

عکس/ حرکتی ناپسند که طارمی دیشب انجام داد و از تلویزیون پخش نشد!