عملکرد رسانه ای شبکه خبر در 8 روز بیم و امید

عملکرد رسانه ای شبکه خبر در 8 روز بیم و امید
با انتشار خبر سانحه نفتکش ایرانی در آب‌های چین شرقی، 8 روز پر از بیم و امید بر ملت ایران گذشت.

عملکرد رسانه ای شبکه خبر در 8 روز بیم و امید