عصبانیت و انتقاد کمال کامیابی نیا از حاشیه سازی روزنامه پیروزی +عکس

عصبانیت و انتقاد کمال کامیابی نیا از حاشیه سازی روزنامه پیروزی +عکس
روزنامه پیروزی تیتر یک فردای خود را به کامیابی‌نیا اختصاص داده و نوشته: “درخواست کمال؛ 500 میلیون بالاتر از سقف قرارداد”

عصبانیت و انتقاد کمال کامیابی نیا از حاشیه سازی روزنامه پیروزی +عکس