ظاهرا من هم باید بابت طلبم از استقلال به AFC شکایت کنم

ظاهرا من هم باید بابت طلبم از استقلال به AFC شکایت کنم
مدافع نفتی ها همه می دانند این مشکلات هست ما اکنون منتظر می مانیم تا روز پنجشنبه طبق قول آقای جهانیان این شرایط درست شود.

ظاهرا من هم باید بابت طلبم از استقلال به AFC شکایت کنم