طاهری از بحران‌های غیرقابل حل پرسپولیس فرار می‎‌کند؟

طاهری از بحران‌های غیرقابل حل پرسپولیس فرار می‎‌کند؟
مخالفت وزارت ورزش با استعفای طاهری عملا به این معنی است که مجوز فعالیتش را فراهم خواهند کرد و استعفای طاهری دلیل دیگری داشته است.

طاهری از بحران‌های غیرقابل حل پرسپولیس فرار می‎‌کند؟