طاق بستان در مسیر ثبت جهانی

طاق بستان در مسیر ثبت جهانی
طاق بستان کرمانشاه یکی از بناهای تاریخی دوره ساسانی در مسیر جهانی شدن است.

طاق بستان در مسیر ثبت جهانی