طارمی «عذاب وجدان» داشت!

طارمی «عذاب وجدان» داشت!
مهدی طارمی روز گذشته به دوحه قطر سفر کرد تا انتقال خود را به الغرافه نهایی کند.

طارمی «عذاب وجدان» داشت!