ضرورتی برای بازرسی از سایت‌های نظامی ایران وجود ندارد

ضرورتی برای بازرسی از سایت‌های نظامی ایران وجود ندارد
مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به هجمه‌های تبلیغاتی اخیر آمریکا برای بازرسی از سایت‌های نظامی ایران گفته‌اند ضرورتی برای این بازرسی‌ها وجود ندارد.

ضرورتی برای بازرسی از سایت‌های نظامی ایران وجود ندارد