صدور 60 میلیارد دلار حکم علیه اقدامات آمریکایی‌ها

صدور 60 میلیارد دلار حکم علیه اقدامات آمریکایی‌ها
وزیر امور خارجه از صدور حدود 60 میلیارد دلار حکم علیه اقدامات آمریکایی‌ها، در دادگاه‌های کشورمان خبر داد.

صدور 60 میلیارد دلار حکم علیه اقدامات آمریکایی‌ها