صادرات 7 میلیارد دلار در بخش معدن و صنايع معدني

صادرات 7 میلیارد دلار در بخش معدن و صنايع معدني
ارزش صادرات بخش معدن و صنايع معدني پارسال به بيش از 7 ميليارد دلار رسيد و زنجيره فولاد نيز شاهد ركورد شكني صادرات شد.

صادرات 7 میلیارد دلار در بخش معدن و صنايع معدني