شکلات داخلی در رقابت با بازار جهانی

شکلات داخلی در رقابت با بازار جهانی
شکلات مرغوب ایرانی که مدتی است سری هم در بازارهای جهانی درآورده است، این روزها چشم به حمایت هایی دوخته تا در جایگاه اصلی خود قرار گیرد.

شکلات داخلی در رقابت با بازار جهانی