شکایت از باشگاه استقلال به خاطر مهدی قائدی

شکایت از باشگاه استقلال به خاطر مهدی قائدی
باشگاه سابق مهدی قائدی به صورت رسمی از باشگاه استقلال شکایت کرده است.

شکایت از باشگاه استقلال به خاطر مهدی قائدی