شورای نگهبان تحت تاثیر فشار‌ها و تهدید‌ها قرار نمی‌گیرد

شورای نگهبان تحت تاثیر فشار‌ها و تهدید‌ها قرار نمی‌گیرد
آیت الله جنتی تاکید کرد: هماهنگی کاملی میان اعضای شورای نگهبان وجود دارد.

شورای نگهبان تحت تاثیر فشار‌ها و تهدید‌ها قرار نمی‌گیرد