شهر میزبان دیدار الهلال-پرسپولیس مشخص شد

شهر میزبان دیدار الهلال-پرسپولیس مشخص شد
مسقط پایتخت کشور عمان به عنوان شهر میزبان دیدار الهلال پرسپولیس انتخاب شد.

شهر میزبان دیدار الهلال-پرسپولیس مشخص شد