شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس

شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش همشهری آنلاین، اسکیموها اولین گروهی بودند که به وجود این صدا پی بردند و نسبت به آن گلگی کردند زیرا به اعتقاد آنها این صدا باعث ترساندن آبزیانی می شود که معمولا شکار آنها محسوب می شوند.
مقامات محلی زمانی متوجه این موضوع شدند که افراد شاکی با یک برنامه رادیویی تماس گرفته و نسبت به این صدای مرموز ابراز ناراحتی کردند. پس از آن ارتش کانادا وارد عمل شده و تلاش کرد با ارسال هواپیماهای تجسسی منبع این صدا را بیابد.
باوجود اینکه هواپیماهای تجسسی این منطقه را با استفاده از حسگرهای چندگانه مورد بررسی دقیق قرار دادند، برای مثال برای 1/5 ساعت منطقه را مورد جستجوی صوتی قرار دادند …

شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس

تلگرام نارنجی