شرط صدور رضایتنامه برای یاغی پرسپولیس

شرط صدور رضایتنامه برای یاغی پرسپولیس
صدور رضایت‌نامه رامین رضاییان در گرو پرداخت جرایم او در پرسپولیس است.

شرط صدور رضایتنامه برای یاغی پرسپولیس