شبیه سازی حس بویایی سگ

شبیه سازی حس بویایی سگ
محققان نوعی حسگر گاز طراحی کردند که قادر است عملکرد حس بویایی سگ را شبیه سازی کند.

شبیه سازی حس بویایی سگ