شاگردان برانکو سپک تاکرا بازی کردند/ احمدزاده نرم دوی کرد

شاگردان برانکو سپک تاکرا بازی کردند/ احمدزاده نرم دوی کرد
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز یکشنبه را در یک نوبت انجام داد که در جریان آن بازیکنان به انجام بازی سپک تاکرا نیز پرداختند.

شاگردان برانکو سپک تاکرا بازی کردند/ احمدزاده نرم دوی کرد