شاپرکی به نام ترامپ

شاپرکی به نام ترامپ
دانشمند ایرانی گونه جدیدی از شاپرک را به دلیل حلقه ای زرد روی سر خود ترامپ نام گذاری کرد.
۱۶:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۹ دی


شاپرکی به نام ترامپ