شاهکار عجیب و بامزه خیابانی در شب صعود تیم ملی

شاهکار عجیب و بامزه خیابانی در شب صعود تیم ملی
تیم ملی به جام‌جهانی صعود کرده بود و همه خوشحال بودند.

شاهکار عجیب و بامزه خیابانی در شب صعود تیم ملی