سیاست های عجیب آمریکا، صدای اوباما را درآورد

سیاست های عجیب آمریکا، صدای اوباما را درآورد
اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا از سرازیر شدن پول به صحنه سیاسی این کشور انتقاد کرد.

سیاست های عجیب آمریکا، صدای اوباما را درآورد