سه روز عزای عمومی در پرتغال

سه روز عزای عمومی در پرتغال
در پي جان باختن دست كم 62 نفر در آتش سوزي جنگل ها در مركز پرتغال، در این کشور سه روز عزاي عمومي اعلام شد.

سه روز عزای عمومی در پرتغال