سفر غیرمنتظره رئيس جمهور آلمان به افغانستان

سفر غیرمنتظره رئيس جمهور آلمان به افغانستان
رئيس جمهور آلمان در يك سفر از پيش اعلام نشده، وارد شهر مزار شريف در شمال افغانستان شد.

سفر غیرمنتظره رئيس جمهور آلمان به افغانستان