سفر ظریف به ترکمنستان

سفر ظریف به ترکمنستان
وزیر خارجه در نخستین مرحله از سفر به ترکمنستان، گرجستان و قرقیزستان عازم عشق آباد شد.

سفر ظریف به ترکمنستان