سفری ایمن با تجهیزات مناسب

سفری ایمن با تجهیزات مناسب
معمولا گفته می‌شود که سبک سفر کنید؛ ولی این موضوع دلیل نمی شود تجهیزات مناسب برای یک سفر ایمن به همراه نبرید.

سفری ایمن با تجهیزات مناسب