سروش رفیعی فقط در این صورت از پرسپولیس جدا می شود

سروش رفیعی فقط در این صورت از پرسپولیس جدا می شود
بازیکنی که از وی به عنوان بمب اصلی نقل و انتقالاتی پرسپولیس در لیگ شانزدهم نام برده می شد تنهادر یک صورت رفتنی خواهد شد.

سروش رفیعی فقط در این صورت از پرسپولیس جدا می شود