ستاره جنجالی فوتبال خودکشی کرد!

ستاره جنجالی فوتبال خودکشی کرد!
ستاره جنجالی پییشن لیگ ملی فوتبال آمریکا که به جرم قتل دو نفر در سال 2013 به حبس ابد محکوم شده بود، صبح امروز به وقت محلی، در سلولش خودکشی کرد.

ستاره جنجالی فوتبال خودکشی کرد!