ستاره استقلال خیال همه را در خصوص جدایی اش راحت کرد

ستاره استقلال خیال همه را در خصوص جدایی اش راحت کرد
رحمتی در ترکیب استقلال جایی ندارد و این در حالی است که وی به تمام شایعات پایان داده و قصد جدایی از استقلال را ندارد.

ستاره استقلال خیال همه را در خصوص جدایی اش راحت کرد