سامانه های هوشمند کنترل جاده ای

سامانه های هوشمند کنترل جاده ای
بیش از دو هزار دستگاه “سامانه هوشمند تردد برخط” در جاده های کشور نصب شده است.

سامانه های هوشمند کنترل جاده ای