سامانه مسیر یابی مورچه ها

سامانه مسیر یابی مورچه ها
مورچه ها از یک سامانه موقعیت یاب بسیار پیشرفته در مغز خود برخوردارند.
۰۸:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن


سامانه مسیر یابی مورچه ها