سالگرد همیشه استاد در علوم هسته ای

سالگرد همیشه استاد در علوم هسته ای
امروز سالگرد شهادت شهدایی است که با علمشان از ایران اسلامی حفاظت و حمایت کردند.

سالگرد همیشه استاد در علوم هسته ای