ساخت کاغذ خوردنی در چین

ساخت کاغذ خوردنی در چین
دانشجویان دانشگاهی در جنوب غرب چین موفق به ساخت کاغذهای خوراکی شدند.
۱۲:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ آبان


ساخت کاغذ خوردنی در چین