ساخت وسیله ای برای جلوگیری از شکستگی استخوان

ساخت وسیله ای برای جلوگیری از شکستگی استخوان
مبتکر هلندی وسیله ای برای جلوگیری از شکستگی استخوان کهنسالان ساخت.
۱۴:۲۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ آذر


ساخت وسیله ای برای جلوگیری از شکستگی استخوان