ساخت روبات جهنده و چابک

ساخت روبات جهنده و چابک
پژوهشگران روبات جهنده یا پرش کننده ساختند.
۱۰:۲۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۸ آذر


ساخت روبات جهنده و چابک