«زوال عقل» بیماری بسیار خطرناک معرفی شد

«زوال عقل» بیماری بسیار خطرناک معرفی شد
نخستین بار در تاریخ، بیماری «زوال عقل» در فهرست «بیماری های جدی و خطرناک» قرار گرفت.
۱۹:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ آبان


«زوال عقل» بیماری بسیار خطرناک معرفی شد