زن افغان برنده جایزه نوآوری سال ۲۰۱۶

زن افغان برنده جایزه نوآوری سال ۲۰۱۶
شکردخت جعفری با ابداع یک روش پرتو درمانی جدید برای درمان بیماران سرطانی، برنده جایزه نوآوری زنان ۲۰۱۶ در انگلستان شد.
۱۷:۱۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ آذر


زن افغان برنده جایزه نوآوری سال ۲۰۱۶