زندگی با روزی 1500 تومان!

زندگی با روزی 1500 تومان!

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۹

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

حالا که شما این یادداشت را می خوانید، زهرای قصه ما تنها و دورافتاده در کپرش نشسته و رنج هایش را یک به یک به حصیرها می بافد. حتما تعداد زخم های انگشتانش بیشتر شده و سایش حصیر دستانش را زمخت تر و مردانه کرده است.
به گزارش ایسنا اگر از هرمزگان به سمت شرق بروی به شهرستان بشاگرد می رسی؛ نامی آشنا که سال هاست با عنوان محرومیت گره خورده است. در روستاهای بشاگرد کم نیست تعداد کپرنشینانی که خیلی خوب یاد گرفته اند با فقر و نداری بسازند. فقر را هم کنار بگذاری، سایه خشکسالی و دورافتادگی دست از سر کپرنشینان بشاگرد برنمی دارد. کپرنشینان بشاگرد آب آشامیدنی ندارند و از کلیه درد می نالند …

زندگی با روزی 1500 تومان!