زمین بی طرف استقلال و تراکتور مشخص نیست!

زمین بی طرف استقلال و تراکتور مشخص نیست!
دو باشگاه ایرانی همچنان زمین بی طرف خود را رسما معرفی نکردند.

زمین بی طرف استقلال و تراکتور مشخص نیست!