زمان و مکان دربی سرخابی ها در آلمان

زمان و مکان دربی سرخابی ها در آلمان
شهر بیلفلد به عنوان میزبان دیدار دوستانه سرخابی های پایتخت انتخاب شد.

زمان و مکان دربی سرخابی ها در آلمان