زمان برگزاری امتحانات لغو شده

زمان برگزاری امتحانات لغو شده
امتحانات تمام دانشگاه ها مطابق برنامه برگزار می شود.
۱۷:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دی


زمان برگزاری امتحانات لغو شده